Substrát gazdovský S0 20L výsev a množenie

Substrát gazdovský S0 20L výsev a množenie

Substrát gazdovský S0 20L výsev a množenie

Gazdovský Substrát S0

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Hodnota pH (10% vodná suspenzia)                                                      6 – 7,5

Obsah sušiny v % min.                                                                             45

Obsah spáliteľných látok v sušine v % min.                                          20

Hodnota elekt. vodivosti v mS/cm max.                                                 0,80

Obsah dusíka ako N v sušine v % min.                                                  0,30 – 1,2

Obsah fosforu ako P2 O5 v sušine v % min.                                         0,20

Obsah draslíka ako K2 O v sušine v % min.                                         1

Obsah častíc pod 20 mm v % min.                                                         100

Farba                                                                                                            hnedá

Pach                                                                                                             neutrálny      

Skupenstvo                                                                                                 pevné

Obsah rizikových prvkov neprekračuje zákonom stanovené limity platné v SR

 

ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI:

Gazdovský substrát S0 na výsev a množenie je pestovateľský substrát z vermikompostu. Substrát je homogénnou zmesou vermikompostu, kompostu, kvalitnej bielej rašeliny a vermikulitu – prírodný materiál, zadržiava vodu, živiny a prevzdušňuje pôdu. Bol navrhnutý tak, aby bolo zaistené rovnomerné zakoreňovanie odrezkov a klíčenie semien.

POUŽITIE:

Gazdovský substrát S0 na výsev a množenie je určený na klíčenie semien, zakoreňovanie odrezkov a na predpestovanie sadeníc kvetov a zeleniny.

DÁVKOVANIE:

Gazdovský substrát S0 na výsev a množenie nie je možné predávkovať, používa sa samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár vlažnou vodou a mydlom.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s právnymi predpismi.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI:

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie (etiketu prípravku). Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. Počas práce s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite!

POKYNY PRE PRVÚ POMOC:

Všeobecné pokyny: V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.) alebo v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára.

Prvá pomoc po nadýchaní Prerušte prácu. Opustite priestor, kde bola vykonávaná aplikácia. Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky Zasiahnuté časti pokožky umyte vlažnou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite. Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte.

Prvá pomoc pri zasiahnutí očí Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich.

Prvá pomoc pri náhodnom požití Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie. Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informáciu z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci.

Ďalší postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrum – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421(0)2 5477 4166.

PODMIENKY SKLADOVANIA:

Gazdovský substrát S0 na výsev a množenie skladujte na chránenom mieste, tak aby nedošlo k jeho znehodnoteniu, oddelene od potravín, nápojov, krmív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto prípravkov. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Doba použiteľnosti 2 roky odo dňa výroby pri dodržaní podmienok skladovania Dátum výroby uvedený na obale

Veľkosť balenia voľne ložené, 20l, 30l, 50l, Big-bag 1000l

Spôsob likvidácie obalu odovzdať v zbernej spoločnosti

Tento výrobok bol vyrobený v podmienkach certifikovaného manažérskeho systému, ktorý spĺňa požiadavky normy ISO 9001:2015, pričom tento systém bol certifikovaný QSCert.

  • Obj. číslo: 92055
  • Dostupnosť: Skladom
  • 4.50€
  • Bez dane: 3.75€